আদিপর্ব – অধ্যায় ০৩৮

আদিপর্ব – অধ্যায় ০৩৮

॥ শ্রীঃ ॥

১.৩৮. অধ্যায়ঃ ০৩৮

Mahabharata – Adi Parva – Chapter Topics

এলাপত্রভাষণম্॥ ১ ॥ দেবব্রহ্মসংবাদমুখেনাস্তীকোৎপত্তিকথনম্॥ ২ ॥

Mahabharata – Adi Parva – Chapter Text

১-৩৮-০ (১৭৪৫)
সৌতিরুবাচ। ১-৩৮-০x (১৭৬)
সর্পাণাং তু বচঃ শ্রুৎবা সর্বেষামিতি চেতি চ।
বাসুকেশ্চ বচঃ শ্রুৎবা এলাপত্রোঽব্রবীদিদম্॥ ১-৩৮-১ (১৭৪৬)
`প্রাগেব দর্শিতা বুদ্ধির্ময়ৈষা ভুজগোত্তমাঃ।
হেয়েতি যদি বো বুদ্ধিস্তবাপি চ তথা প্রভো॥ ১-৩৮-২ (১৭৪৭)
অস্তু কামং মভাদ্যাপি বুদ্ধিঃ স্মরণমাগতা।
তাং শৃণুধ্বং প্রবক্ষ্যামি যাথাতথ্যেন পন্নগাঃ॥’ ১-৩৮-৩ (১৭৪৮)
ন স যজ্ঞো ন ভবিতা ন স রাজা তথাবিধঃ।
জনমেজয়ঃ পাণ্ডবেয়ো যতোঽস্মাকং মহদ্ভয়ম্॥ ১-৩৮-৪ (১৭৪৯)
দৈবেনোপহতো রাজন্যো ভবেদিহ পূরুষঃ।
স দৈবমেবাশ্রয়েত নান্যত্তত্র পরায়ণম্॥ ১-৩৮-৫ (১৭৫০)
তদিদং চৈবমস্মাকং ভয়ং পন্নগসত্তমাঃ।
দৈবমেবাশ্রয়ামোঽত্র শৃণুধ্বং চ বচো মম॥ ১-৩৮-৬ (১৭৫১)
অহং শাপে সমুৎসৃষ্টে সমশ্রৌষং বচস্তদা।
মাতুরুৎসঙ্গমারূঢো ভয়াৎপন্নগসত্তমাঃ।
দেবানাং পন্নগশ্রেষ্ঠাস্তীক্ষ্ণাস্তীক্ষ্ণ ইতি প্রভো॥ ১-৩৮-৭ (১৭৫২)
`শাপদুঃখাগ্নিতপ্তানাং পন্নগানামনাময়ম্।
কৃপয়া পরয়াঽঽবিষ্টাঃ প্রার্থয়ন্তো দিবৌকসঃ॥’ ১-৩৮-৮ (১৭৫৩)
দেবা ঊচুঃ। ১-৩৮-৯x (১৭৭)
কা হি লব্ধ্বা প্রিয়ান্পুত্রাঞ্শপেদেবং পিতামহ।
ঋতে কদ্রূং তীক্ষ্ণরূপাং দেবদেব তবাগ্রতঃ॥ ১-৩৮-৯ (১৭৫৪)
তথেতি চ বচস্তস্যাস্ৎবয়াপ্যুক্তং পিতামহ।
ইচ্ছাম এতদ্বিজ্ঞাতুং কারণং যন্ন বারিতা॥ ১-৩৮-১০ (১৭৫৫)
ব্রহ্মোবাচ। ১-৩৮-১১x (১৭৮)
বহবঃ পন্নগাস্তীক্ষ্ণা ঘোররূপা বিষোল্বণাঃ।
প্রজানাং হিতকামোঽহং ন চ বারিতবাংস্তদা॥ ১-৩৮-১১ (১৭৫৬)
যে দন্দশূকাঃ ক্ষুদ্রাশ্চ পাপাচারা বিষোল্বণাঃ।
তেষাং বিনাশো ভবিতা ন তু যে ধর্মচারিণঃ॥ ১-৩৮-১২ (১৭৫৭)
যন্নিমিত্তং চ ভবিতা মোক্ষস্তেষাং মহাভয়াৎ।
পন্নগানাং নিবোধধ্বং তস্মিন্কালে সমাগতে॥ ১-৩৮-১৩ (১৭৫৮)
যায়াবরকুলে ধীমান্ভবিষ্যতি মহানৃষিঃ।
জরৎকারুরিতি খ্যাতস্তপস্বী নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥ ১-৩৮-১৪ (১৭৫৯)
তস্য পুত্রো জরৎকারোর্ভবিষ্যতি তপোধনঃ।
আস্তীকো নাম যজ্ঞং স প্রতিষেৎস্যতি তং তদা।
তত্র মোক্ষ্যন্তি ভুজগা যে ভবিষ্যন্তি ধার্মিকাঃ॥ ১-৩৮-১৫ (১৭৬০)
দেবা ঊচুঃ। ১-৩৮-১৬x (১৭৯)
স মুনিপ্রবরো ব্রহ্মঞ্জরৎকারুর্মহাতপাঃ।
কস্যাং পুত্রং মহাত্মানং জনয়িষ্যতি বীর্যবান্॥ ১-৩৮-১৬ (১৭৬১)
ব্রহ্মোবাচ। ১-৩৮-১৭x (১৮০)
`বাসুকের্ভগিনী কন্যা সমুৎপন্না সুশোভনা।
তস্মৈ দাস্যতি তাং কন্যাং বাসুকির্ভুজগোত্তমঃ॥ ১-৩৮-১৭ (১৭৬২)
তস্যাং জনয়িতা পুত্রং বেদবেদাঙ্গপারগম্।’
সনামায়াং সনামা স কন্যায়াং দ্বিজসত্তমঃ॥ ১-৩৮-১৮ (১৭৬৩)
এলাপত্র উবাচ। ১-৩৮-১৯x (১৮১)
এবমস্ৎবিতি তং দেবাঃ পিতামহমথাব্রুবন্।
উৎক্বৈবং বচনং দেবান্বিরিঞ্চিস্ত্রিদিবং যয়ৌ॥ ১-৩৮-১৯ (১৭৬৪)
সোঽহমেবং প্রপশ্যামি বাসুকে ভগিনী তব।
জরৎকারুরিতি খ্যাতা তাং তস্মৈ প্রতিপাদয়॥ ১-৩৮-২০ (১৭৬৫)
ভৈক্ষবদ্ভিক্ষমাণায় নাগানাং ভয়শান্তয়ে।
ঋষয়ে সুব্রতায়ৈনামেষ মোক্ষঃ শ্রুতো ময়া॥ ॥ ১-৩৮-২১ (১৭৬৬)

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে আদিপর্বণি আস্তীকপর্বণি অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৮ ॥

Mahabharata – Adi Parva – Chapter Footnotes

১-৩৮-১ ইতিচেতিচেতি তত্তদ্বচনাভিনয়প্রদর্শনম্॥ ১-৩৮-৪ ন ভবিতেতি ন ভবিতৈবেত্যর্থঃ। ন তথাবিধঃ যস্য রাষ্ট্রমৃৎবিজঃ স্বরূপ বা দ্রষ্টুং শক্যং তাদৃশো ন ভবতি মন্ত্রবীর্যসংপন্নৎবাৎ॥ ১-৩৮-৭ তীক্ষ্ণাস্তীক্ষ্ণাঃ অত্যন্তং তীক্ষ্ণাঃ স্ত্রিয় ইতি শেষঃ॥ ১-৩৮-১২ দন্দশূকাঃ দংশনশীলাঃ। ক্ষুদ্রাঃ অল্পেপি নিমিত্তে প্রাণগ্রাহকাঃ॥ অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৮ ॥